Category Archives: Background

Triptych – Levend | Alife

By | Background | No Comments

For English, scroll down 

Triptych, video-installatie, 2019, loop

'Triptych'_Still_Arent Weevers kopie1

Levend

Gewichtloos in de ruimte zwevend, omgeven door lege duisternis. Het besef dat je ziel, onschuldig en kwetsbaar, naar menselijk contact verlangt maar eenzaam en vergeten is – het is een tot de verbeelding sprekende universele angst. Dit zijn mijn associaties bij de eerste seconden van de video-installatie Triptych van Arent Weevers. Hij werkt dit huiveringwekkende beeld in deze installatie verder uit en schept op zijn eigen, rustige manier een raadselachtig verhaal.

De installatie is opgezet als altaarstuk, in de christelijke traditie wereldwijd herkenbaar. We staan tegenover een in drieën gedeeld scherm en op ieder deel is een naakt jongetje te zien. Traag bewegen ze en minstens één lijkt verbinding te zoeken met de anderen.

Het kosmische tafereel wordt gedragen door een kalmerende ademhaling, de leven-gevende zang van een onzichtbare moeder die alomtegenwoordig is door haar stem. Alsof de geluidloze harmonie der sferen hoorbaar is. Dit resoneert met een tijdloos menselijk verlangen en klinkt archaïsch en modern tegelijkertijd. We horen een betoverende, soms nogal vervreemdende echo en het geluid van instrumenten. Soms is de melodie schrijnend en klinkt ze van ver, soms is ze speels en omhelzend, maar altijd troostvol, want dit geluid betekent dat ze niet alleen zijn. Het kon wel van een engel of van de Schepper zelf komen, liefdevol neuriënd, de ziel aanrakend, wakend, zorgend en voedend, zo nabij mogelijk. Van hart tot hart.

De muziek, met haar herhalingen en kleine verschuivingen, staat in een wonderlijk verband met de beweging van de drie zuigelingen. Alsof de moeder de baby’s tot leven zingt en hen met nieuwe, wakkere intensiteit steunt en vasthoudt, telkens wanneer een nieuwe herhaling begint met kleine veranderingen. Ze lijken op haar te reageren en zij geeft weerklank op hun bewegingen en bezielt hun verhaal.

Als verwijzing naar altaarstukken vormt de triptiek een toespeling op het leven van Jezus Christus. Een altaar is altijd een offerplaats. Dat kleine kind had de potentie om de dood te overwinnen door de kracht van een leven gegeven voor anderen, de Ander. Dit mystieke verband wordt versterkt als we de video in deze context bekijken. Zo schreef Joost de Wal over dit werk: ‘Een gebaar van verdriet en verlatenheid wordt opeens een gebaar van zegening. Het tasten naar troost wordt een gebaar van overgave. De kinderlijke oogopslag vertoont wonderlijke gradaties van zien, niet-zien en verinnerlijkt zien.’

Het jongetje in het midden lijkt degene die worstelt om verbinding te krijgen, die naar de anderen roept. De synchronisatie van hun bewegingen, het ritme van de veranderingen van zwart-wit naar kleur en de manier waarop de muziek alles met elkaar verweeft lijken op een choreografie. Tenminste, als je de kans hebt om aandachtig naar de video te blijven kijken.

De sequens waarin de zuigelingen kleur krijgen, gebaren maken, verschijnen en verdwijnen, lijkt aan te geven dat de middelste een pijnlijke strijd voert waarbij ze alle drie kleurige, verbonden, ‘levende’ zielen worden. Pas wanneer dat bereikt is, komt hij tot rust en blijft hij in kleur. Een reis van levenloosheid naar leven.

Ergens is er een moment waarbij alles zwart wordt, direct nadat de middelste baby zijn armen uitstrekt als een gekruisigde (zie het beeld hierboven). Dan gaat de video verder en kort voor het einde verschijnen ze alle drie in kleur. Een toestand van wanhoop transformeert tot bewustzijn, tot bestaan. Licht en kleur geven het troosteloze tafereel warmte. De hoop op verbinding maakt minder eenzaam.
Door oude symbolen en muziek in verband te brengen met persoonlijke ervaringen van de kijker, kan dit symbolische kunstwerk vol toespelingen ons bewustzijn verhogen – en misschien kan het ons tot iets meer leven wekken.

Anikó Ouweneel cultuurhistoricus en kunstconservator.

___________________________________________________________________________________

English

Alive

Weightlessly floating in space surrounded by hollow darkness. The conscious knowledge that your soul is innocent and vulnerable, longing for contact but alone and forgotten, is an evocative universal fear. These are my associations while watching the first seconds of Arent Weevers’ video installation Triptych. He elaborates further on this chilling image and creates an enigmatic story in his own tranquil manner.

The installation is set up as an altar piece, recognizable in the Christian visual tradition around the globe. We face three screens, each of them showing a different naked baby boy. Moving in slow motion at least one of them seems to try to relate, to reach out to the others. The cosmic scene is carried by a soothing breath, a life-giving song of an invisible mother, who is omnipresent through her voice. As if we can hear the soundless harmony of the spheres. It resonates with a timeless human yearning, strangely ancient and modern at the same time. It contains an enchanting, occasionally rather alienating echo as well as the sound of instruments. The melody is sometimes painful and distant, sometimes playful and embracing, yet always comforting as it signifies that they are not alone. It could be the sound of an angel or the Creator himself, humming lovingly, touching the soul, watching, caring and nourishing as close as can be. From heart to heart.

The music with its repetitions and slight shifts has a wondrous connection to the movements of the infants. As if the mother sings the babies alive, sustains them with a new lively intensity every time the cyclical repetition with slight differences commences. They seem to respond to her and she responds to their movements and informs their story.

The triptych reference to the retable alludes to the life of Jesus Christ. An altar is always a place of sacrifice. That little baby had the potential of defeating death by the power of living for others, the Other. This mystical link is amplified when the video is watched in this context: A gesture of sadness and abandonment suddenly becomes a gesture of blessing. Reaching out for comfort becomes a gesture of surrender. Its childlike expression shows wondrous gradations of seeing, not seeing and seeing inwardly (art historian Joost de Wal).

The little boy in the middle seems to be the one struggling to establish connection, crying out for the others. There is an apparent choreography in the synchronicity of their movements, in the rhythm of how they change from black and white to color, and in the way the music weaves it all together. That is, if you have the chance to watch the video carefully.

The sequence of the infants turning into color, the way they gesture, appear and disappear, seems to suggest that the one in the middle struggles painfully in order that they all become colorful, ‘alive’, connected living souls. Only when that is accomplished, he is at ease and remains in colour. A journey from lifelessness to life. Somewhere there is a moment when all goes black, just after the infant in the middle stretches his arms in a crucifixion-like position (shown in the still above). Then the loop begins again and close to the end all three appear in color.

A state of despair transforms into consciousness, into existence. Light and color make the desolate place warmer. Hope for connection makes it less lonely. By means of relating ancient symbols and music to personal experiences of the viewer, this symbolic and allusive piece of art can heighten one’s awareness and make the spectator perhaps a little more alive.

Anikó Ouweneel, cultural historian and art curator

Free Among the Dead_Arent Weevers_ Janskerk, Utrecht kopie

Free Among the Dead – Spel van licht en donker | Game of light and dark

By | Background | No Comments

For English, scroll down     

Free Among the Dead
Multimedia-installation
2003, new version 2014
Durantion: loop

Spel van licht en donker

Mijn vader en ik gingen elke zondagmiddag naar de zolder. Met de vlizotrap uitgetrokken beklommen we de donkere ruimte zonder ramen. Het eerste lampje ging aan. De volgende. Een groot vlak van spaanplaat bedekt met spoorrails van Fleischmann verscheen in de achterruimte. Huisjes gegroepeerd als een klein dorp met een station, garage en een kerk in het midden. Alles met elkaar verbonden met wegen en paden. Minuscuul klein maar levendig!

Een vrouw – met links en rechts een zware tas – had net boodschappen gedaan. Een man in beige overal snoeide de struiken. Er stond een heus hek om de tuin. Een kind met korte broek zat te tollen op de stoep. Alles een ‘freeze,’ een bevroren beeld. Wachtend op wat komen gaat in het vreemd aandoende Alpenlandschap.

Nu daar zijn we dan! De hoge berg in de hoek is nog niet af. Er moet nog geverfd worden met een beetje blauw en wit om een waterval te suggereren, uitkomend op een meer. Of ik daarmee alvast aan de gang wilde. Tuurlijk. Niets leuker om samen met mijn vader te knutselen onder het schuine dak. Lekker rustig ook. Vredig. Vertrouwd. Veilig. Intiem eigenlijk wel. Ik heb hem een paar uurtjes voor mij alleen. Het maakt niet uit wanneer. De vrieskou trotseren wij. De verzengende hitte, ach wie doet ons iets. Het mooiste is natuurlijk als het regende. Het rustgevende gekletter op de dakpannen direct boven ons.

Mijn vader gaat met de spoorrails aan de slag die op een stapeltje lagen. Er moet nog een extra baan aangelegd worden. Een extra ovale ring rondom de tweede spoorrails. De eerste hadden we een paar maanden geleden gemaakt. Het sluit het dorp af. Gelukkig kan de vrouw met de twee tassen wel bij de spoorwegovergang oversteken. Haar huisje ligt tussen de 1e en 2e ring. Het is wel oppassen. Vroeger kon ze over het zandpad lopen. Nu moet ze over de grijze weg met witte markeringsstrepen oversteken. Luxe auto’s kunnen haar zomaar omver rijden. Die groene Jaguar, die kan toch snel gaan! In de ooghoeken ziet ze hem in grote snelheid aankomen. Ze heeft ook een keer gehoord dat die iets verder op een keer uit de bocht was gevlogen. “Moet die maar niet zo hard rijden. Eigen schuld”, zei ze tegen haarzelf – al mocht ze het eigenlijk niet denken.

De nieuwe rails – ProRail in miniatuur – moet door de bergen gaan. Een enorme operatie, dat kun je je wel voorstellen. Huisjes die er al eerder stonden moeten voorzichtig worden verwijderd en van het zwakstroom worden afgehaald.

Ik ben al snel klaar. Je hoort het water met enorme kracht van de berg naar beneden vallen – of is het toch het geluid van de storm buiten? Hoe dan ook, ik help mijn vader om de stukjes rails aan elkaar te leggen. Twee bochten met aan weerzijde twee lange stukken en weer twee bochten. Die moeten door de tunnel. Het vereist toch nog precisie. De klemmetjes aan het uiteinde van de rails laten zich maar op één manier in elkaar schuiven. En er moet een klein stukje rails tussen komen waar de stroom via de transformator op wordt aangesloten. De wissel ligt er gelukkig al. Dat is het punt vanwaar we verder bouwen. De rails uit de tunnel wordt nog met twee rechte stukken verlengd en tijdelijk met een stootblok compleet gemaakt.

 Eerst moet alles nog op de elektra worden aangesloten. Een proefrit met de stoomtrein, het ging bijna nooit in één keer goed. Nog beter de rails in elkaar schuiven of schoonmaken met een indringend ruikend goedje dat ik uit een flesje haal.

Check: het werkt! 4 wagons worden nu achter de stoomlocomotief gehangen. Klaar voor het hoogtepunt van de bijna-avond. Het licht op zolder gaat uit. Ik zet een schakelaar om: het dorp wordt verlicht. De huisjes, de kerk, de straatlantaarns, ook bij de spoorwegovergang – overal een warme gloed.

Ik zet de stoomtrein met de wagons in beweging met een simpele maar voorzichtige halve draai aan de transformator. Daar gaan ze! De reis begint. De trein met de verlichte wagons komen in beweging. Eerst een rondje om het dorpje heen. Een jonge blonde vrouw met een bruine koffer en de in blauw gehulde conducteur wachten geduldig op het station.

De groene Jaguar volgt de trein nog even op de parallel weg. Dan de spoorwissel. Gelukkig op tijd omgezet. De strook van licht van de wagons duwt de donkerte van de nacht weg. Ook op de tweede en de derde ring. Even verdwijnt het bewegende licht in de duisternis van de tunnel om later weer triomfantelijk tevoorschijn te komen. Oh, even de elektra minderen anders botst het gevaarte tegen het stootblok. Ik laat de trein rustig uitlopen…

Mijn vader en ik – we kijken naar een tafereel van licht en duisternis. Die dynamiek van beweging – langzaam, dan weer snel, dan weer langzaam. Die spanning. Dat contrast.

In verstilling zijn wij gelukkig met elkaar en wat we zien. Het beste van mijn kinderjaren. De betoverende schoonheid van langzaam dansend licht dat de duisternis verdrijft.

 

English

Free Among the Dead
Multimedia-installation
2003, remake 2014
Durantion: loop

Game of light and dark

Every Sunday afternoon my father and I used to go up to the attic. We pulled down the folding ladder and climbed into that dark windowless space. On went the first light. And the next. A huge expanse of chipboard covered with Fleischmann train rails appears in the space at the back. Houses grouped together in a little village with a station, a garage and a church in the middle. Everything connected by roads and paths. Tiny but buzzing with life! A woman – with heavy bags in both her hands – has just done her shopping. A man in beige overalls is pruning the bushes. There is an actual fence round the garden. A child in shorts sits on the pavement playing with a top. Everything frozen in time. Waiting for what is going to happen in the strangely touching Alpine landscape.

Well, here we are! The high mountain in the corner isn’t finished yet. A bit more blue and white paint is needed to suggest a waterfall descending into a lake. Would I like to get on with that? Of course! Nothing better than making things with my father under the sloping attic roof. Really relaxed too. Peaceful. Familiar. Safe. So close. For a couple of hours I have him to myself. It doesn’t matter what time of year. We brave the icy cold. The scorching heat can’t touch us. Rain is best, of course. The soothing clatter of raindrops on the roof tiles above our heads.

My father starts work on a pile of rails. An extra piece of track needs to be laid. An extra oval ring round the second track. We made the first a couple of months ago. It encloses the village. Fortunately the woman with the shopping bags can cross at the level crossing. Her house is between the first and the second ring. Care is needed. In the past she could take dirt path. Now she has to cross the grey road with white marking lines. Luxury cars might easily run her over. The green Jaguar, that’s fast! From the corner of her eye she sees him approaching at speed. She’s also heard that one time he ran right off the road on the bend a bit further up. “Shouldn’t go so fast. . . It’s his own fault,” she says to herself – even though she shouldn’t really think that.

The new rails, just like real ones, have to go through the mountains. An enormous operation, as you can imagine. Houses that stood there before have to be carefully removed and disconnected from the low-voltage current. It doesn’t take me long. You hear the water falling from the mountain with enormous force – or is it the sound of the storm outside? Anyhow I help my father to join the pieces of track together. Two curved pieces, then two long pieces and then two more bends. These have to go through the tunnel. Precision is required. There’s only one way of clipping the rails securely together. And a small piece of rail must be inserted where the low-voltage current is connected through the transformer. Fortunately the switch is ready. From there we build further. The rails from the tunnel are extended with two straight pieces and completed for the time being with a buffer.

First everything must be connected to the electricity. A test drive with the steam train, it practically never goes right the first time. Push the rails together and adjust them again or clean them with the pungent substance from a bottle.

Check: it’s working! Four carriages are now connected to the steam engine.

Ready for high point of the almost evening. The light is turned off. I flick the switch: the village is illuminated. The houses, the church, the street lamps, including the ones by the level crossing – everywhere a warm glow.

I get the steam locomotive and carriages moving with a simple but careful half turn to the transformer. There they go! The journey commences. The train with lighted carriages starts moving. First a round of the village. A young blond woman with a brown suitcase and a conductor dressed in blue wait patiently at the station. The green Jaguar follows the train for a bit on the parallel road. Then the switches. Fortunately changed on time! The strip of light from the carriages pushes away the darkness of the night. In the second and third rings too. For a few moments the moving light disappears into the darkness of the tunnel to then appear again in triumph. Turn down the power a bit or the whole contraption will hit the buffer. I bring the train to a smooth halt…

My father and I look together at a scene of light and darkness. The dynamics of movement – slow, then quick, then slow again. That excitement. That contrast.

In stillness we are happy with each other and what we see. The very best of my childhood. The enchanting beauty of slow dancing light that banishes darkness.

Ecce Homo – Predikant | Pastor

By | Background | No Comments

For English, scroll down     

3D holografische video-installatie, 2015, 2’41”

Predikant

De meesten zullen het niet weten, maar ik was vroeger maatschappelijk werker bij de Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam. Dat is gedwongen hulpverlening. Moeders aan de speed, dronken vaders die hun kinderen slaan en ruziënde ouders tijdens echtscheiding. Het heftigste van het heftigste.

Vanuit de organisatie werden die mensen casussen. In vijf gesprekken moest ik proberen ze zover te krijgen dat ze weer naar de vrijwillige hulpverlening konden/wilden. Maar die mensen waren juist afgeknapt op die hulpverlening, en hun wantrouwen was groot. Ze vertrouwden mij wel. Zij deden een appèl op mij. En dan moest ik ze wegsturen?Maar ik wil net zolang met de hulpvragers meelopen tot ze het leven weer echt op de rails krijgen. Dat ze weer mooie gebeurtenissen kunnen beleven. Dat hun ziel wordt aangeraakt.
Dat is mijn reden geweest om uiteindelijk predikant te worden. In de kwetsbaarheid de levenskracht te ontdekken. Iets te ervaren van een geheim van het leven dat je draagt. Iets wat je verstand te boven gaat. Ik gun het iedereen zo’n bijna-heilig moment mee te maken.

Tijdens een training ‘Spir!t, de weg naar bezieling’ voor studenten op Saxion Hogeschool komt dat ook terug. Als studentenpredikant heb ik veel te maken met jongeren die zielenpijn hebben. Die met hun ziel onder de arm lopen.

Gedurende de voorstelronde praten we over beweegredenen om deze training te volgen. Een studente zei: ‘Het gaat niet goed met mij. Ik ben mijn enthousiasme kwijt. Voor mijn studie, maar eigenlijk ook om te leven. Ik ben mezelf kwijt.’ Mijn hart krimpt altijd ineen als ik zoiets hoor. Zo jong, zo zoekend en zo ontredderd.

Vanaf het eerste moment had deze studente zich heel kwetsbaar opgesteld. Daarna kwamen er vijf sessies waarin ze onveranderd bleef. Ze leek wel van beton. Ik probeerde haar wel te prikkelen, druppels water op het beton te laten vallen, maar er gebeurde ogenschijnlijk niets. Terwijl ik bij anderen uit de groep kleine en grote zichtbare veranderingen zag.

Tot de zesde bijeenkomst! Ze kwam de deur door. Haar gezicht, haar ogen – ik zag het meteen, er had een metamorfose plaatsgevonden. Ze had zichzelf – wat dat ook mag zijn – teruggevonden. Het beton was gebroken. Prachtig om te zien! Het overweldigde mij. Als ik eraan terugdenk, krijg ik weer goosebumps, kippenvel.

English

Ecce Homo
3D holographic video installation, 2015, 2’41”

Pastor

Most people don’t know it, but in the past I was a social worker at the Child Protection Board in Amsterdam. That is compulsorysocial care. Mothers on speed, drunken fathers who batter their children and parents fighting out the divorce process. The most heated situations.

The organization saw these people as cases. In just five conversations I had to try to get them so far that they could and wanted to seek voluntary assistance again. But these were people who had given up on social care, and they were full of distrust. They did trust me. They made an appeal to me. And was I then meant to send them away?  But I wanted to be at the clients’ side until they really had their life back on the rails. Until they could again experience the beautiful things in life. Until their souls were touched.  And that is why I ultimately became a pastor. To discover the life-force in vulnerability. Experiencing something of the secret of life within. Something which is above understanding. A near-holy moment I’d like everyone to experience.

During the training course ‘Spirit, the Way to Inspiration’ for students of the Saxion University of the Applied Sciences, the same theme repeats itself. As a student chaplain I meet many students with soul-ache. Who are lost and adrift. During the introductory round we talk about motivation and reasons to follow this course. One young woman student said: ‘It’s not going well with me. I’ve lost my enthusiasm. Not only for my degree, but also for life itself. I’ve lost myself.’ My heart always trembles when I hear something like this. So young, so searching and so distressed.

From the very first this student presented a very vulnerable picture. In the following five sessions she remained unchanged. She seemed to be made of stone. I did try to stimulate her, to let drops of water fall on the stone, but nothing appeared to happen. While in the meantime I observed both small and big changes in others from the group.

Until the sixth meeting! She came through the door. I could see it immediately in her face, her eyes – a metamorphosis had taken place. She had found herself again, whatever that means. The stone had been shattered. It was wonderful to see! It overwhelmed me. When I look back, it still gives me goosebumps.

Ecce Homo – Hoe en Waarom | How and Why?

By | Background | No Comments

For English, scroll down     

3D holografische video-installatie, 2015, 2’41”

Hoe en waarom
Verbonden

Van begin af aan wist ik dat de installatie Ecce Homo in een klein rechthoekig kistje op een holografische wijze vertoond moest worden. Ik heb het kistje laten maken door een antiek meubelrestaurateur van hout dat 180 jaar oud is. De staander bij de lokale smid. Het filmmateriaal van het naakte kindje dat ondersteboven hangt en de armpjes uitstrekt, was al geschoten.

Als je door de kleine uitsparing kijkt, dan is het zeer jonge kind op z’n kop te zien. Bij de originele opname was dit niet het geval, maar door de interne spiegeling kwam het juist goed uit.

Anders dan bij mijn 3D-werken – waarin de beelden naar je toe komen – moet je juist bij Ecce Homo ernaartoe gaan. Mensen kijken, kijken en kijken nog eens. Doen een stapje naar voren, komen dichterbij. Daarna bepaalt de koptelefoon op het plateau een beetje de afstand. Immers, de dissonante muziek van David Dramm is onlosmakelijk met het werk verbonden. Het is er zelfs speciaal voor gecomponeerd, maar de spanning tussen beeld en geluid komt op tienden van seconden aan. Onbewust zocht ik naar dat éne moment waarop mijn hart ineenkrimpt. Hetzelfde gevoel als bij het horen van het muziekstuk Hurt in de uitvoering van Johnny Cash. Evenals bij Jesus Alone – Nick Cave, The River – PJ Harvey, Cut the World – Antony and the Johnsons, Spider Monkey – Beth Gibbons, Bad As Me – Tom Waits, Glory Box – Portishead, Lady Grinning Soul – David Bowie. Om maar aan te geven hoe belangrijk muziek voor mij is.

We hebben nog samen zitten stoeien. Waar in de tijdlijn moest het dramatische gedeelte van het muziekstuk beginnen? Een cruciaal moment. Een keuze tussen wanhoop en hoop. Konden we het toch bij elkaar houden?
Niet iedereen nam voldoende afstand tot het kunstwerk. In de Martinikerk in Groningen was er zelfs iemand die na veel heen en weer kijken haar hand door het venster in het ‘kistje’ stak om te weten of ze het beeld kon aanraken. Nee dus. Ze was helemaal verward toen ze aan de achterkant door het venster keek: het beeld was weg!
Het spel tussen realisme en illusie in een notendop. Het blijft toch elke keer weer bizar dat je met materie – zij het digitaal – beide tegelijkertijd kunt bewerkstelligen. Het is er écht – werkelijk – en het is er níet, al komt dat vaak in tweede instantie. Maar het gaat er natuurlijk om of het werk ‘geloofwaardig’ is.

Het mag duidelijk zijn dat mij het lijden van jonge onschuldige kinderen aan het hart gaat. Hoewel erg particulier gepresenteerd is het kunstwerk ook universeel bedoeld. De titel Ecce Homo verwijst naar de stadhouder Pilatus. Volgens het Johannes-evangelie in de Bijbel zegt hij: ‘Ecce Homo’/‘Zie de mens’ tegen de opgejutte meute die Jezus gekruisigd wil zien. Ik denk dat Pilatus het ook cynisch bedoeld heeft. Zo van: ‘Zie de koning!’ Jezus stond daar, gemarteld en bijna naakt, in al zijn kwetsbaarheid tentoongesteld.

Tijdens de première in 2015 van Ecce Homo deden de filmbeelden veel bezoekers onmiddellijk denken aan het levenloze lichaam van het driejarige jongetje Aylan. Hij spoelde bij de Turkse badplaats Bodrum aan en de foto daarvan ging de hele wereld over. Maar mijn filmbeelden waren al veel eerder gemaakt.
De context waarin je leeft, bepaalt mede hoe je kijkt. Ik houd mij bezig met verleden én toekomst. In die spanning leven wij. In het leven gaat het om onszelf en de ander. Het gaat om het bestaan als persoon in een gemeenschap. Mens met de medemens. De installatie lijkt een reactie van verbondenheid met elkaar op te roepen.

Ik vertelde in een interview met het online-platform Nieuw Wij: ‘Ik wil zo veel mogelijk franje weglaten, dat leidt maar af van de essentie: de kwetsbare schoonheid van de mens. Dat geldt trouwens ook voor het dagelijks leven. Juist daar ligt voor ieder mens altijd die uitdaging: durf je een relatie aan te gaan met wie zich aandient, in al je kwetsbaarheid?’

Het is niet noodzakelijk dit werk in een monumentale kerk te plaatsen. Ik vind het zelfs krachtiger in een gestripte industriële omgeving. Je voelt dat al bij het zien van de preview.

De expositie in het ontmantelde en gestripte fabriekspand voor verwarmingsinstallaties in München onderstreepte dat nog eens. Ik ben er nog niet achter hoe dat kwam. Misschien door de slijt die in dat pand hangt. Maar in zijn algemeenheid werkt deze installatie veel beter in een ‘geleefde’ omgeving, omdat je door de uitsparing de achtergrond van de omgeving kunt zien – zowel door het beeld heen als door de achterkant, waar je alleen de omgeving ziet. De omgeving wordt daardoor een prachtig onderdeel van het werk.

English

Ecce Homo
3D holographic video installation, 2015, 2’41”

How and why
Connected


Right from the beginning I knew the Ecce Homo installation had to be displayed holographically in a small rectangular case. I had the case made by an antique furniture restorer using wood which is 180 years old. The stand was made by the local smith. The film material of the naked child hanging upside down and holding out his arms had been shot previously. If you look through the little opening, then you can see the very young child on his head. Of course he wasn’t upside down in the original take, but the effect was achieved with internal mirroring.

In contrast with my 3D work – where the images come towards you – it is you who have to approach Ecce Homo. People look and look and look again. Take a step forwards and come closer. After that the headphones really determine the distance between the object and the observer. In fact, David Dramm’s dissonant music is inextricably linked with the work and was even specially composed for it; the tension between and the timing of image and sound have to be just right. Unconsciously I was searching for that moment when my heart is touched. For the same feeling I get when I listen to Johnny Cash’s version of Hurt. Or Jesus Alone (Nick Cave), The River (PJ Harvey), Cut the World (Antony and the Johnsons), Spider Monkey (Beth Gibbons), Bad As Me (Tom Waits), Glory Box (Portishead) or Lady Grinning Soul (David Bowie). Music is very important for me. We played around with it together. Where should the dramatic part of the music begin? A crucial moment. A choice between hope and desperation. Couldn’t we keep them both?
Not everyone took sufficient distance from the work, in the very literal sense. In the Martini Church in the city of Groningen there was even someone who, after taking a look, stuck her hand through the window in the case to see if she could touch the image. Of course she couldn’t. And she was totally confused when she looked through the window at the back of the work and found that the image had gone!
In a nutshell it’s about the interplay between realism and illusion. And it always remains bizarre how you can achieve both at once, and even with digital material. It really is there, and at the same time it’s not, though often that only becomes obvious later. But of course what it’s all about is whether you can believe the work is real.

Obviously I cannot abide the suffering of young and innocent children. Even if it is presented as something very specific, the artwork also has a universal meaning. The title Ecce Homo alludes to Pontius Pilate. According to St John’s Gospel in the Bible he says: ‘Ecce Homo’ or ‘Behold the man’ to the unruly crowd who want to have Christ crucified. I think that Pilate meant it cynically, in the sence of: ‘Is this the King?!’, as Jesus stood there, tortured and nearly naked, on show in all his vulnerability.

During the 2015 premiere of Ecce Homo for many the film images recalled Aylan, the three-year-old boy whose lifeless body was washed ashore in the Turkish resort of Bodrum, and photos of whom went global. My images, however, were made much earlier. It is the background against which you live that determines how you look at things. I am concerned with the past and the future, and our lives are full of such tension. Tension between our self and others. It’s about our existence as a person who is part of a community. With our fellow man. The installation seems to evoke a feeling of connectedness with each other.

In an interview with the online platform Nieuw Wij I stated the following: ‘What I want to do is to leave out the frills; they distract from the essence, the vulnerable beauty of human beings… The same is true for daily life. That is where the challenge is, for everyone: do you dare to relate to whoever comes along, in all your vulnerability?’

Exhibiting this work in a huge church is not necessary. I find this piece even more powerful in a bare industrial environment. You already feel that when you look at the preview. The exhibition in the bare and decommissioned central heating installation factory in Munich also underlined that. I still haven’t discovered how. Perhaps because of the atmosphere of decay and destruction in the building. In general this installation works much better in a ‘lived-in’ space, where you can see the background and environment through the opening. The environment becomes a stunning part of the work.

Ecce Homo – Kwetsbaarheid | Vulnerability

By | Background | No Comments

For English, scroll down     

3D holografische video-installatie, 2015, 2’41”

Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid bleek ineens het woord te zijn dat mijn pastorale werk als predikant en beeldend kunstenaar met elkaar verbindt. In de expositieruimte van Nieuw Dakota in Amsterdam – waar al mijn kunstwerken bij elkaar stonden – viel het kwartje. Ik ga altijd onbewust uit van de ervaring van kwetsbaarheid – noodzakelijk lichamelijk en non-conceptueel/prereflectief. Dan komen de beelden, als vanzelf bewegend en ruimtelijk.

Kwetsbaarheid heeft te maken met een ‘opening’ in het concrete alledaagse. ‘Opening’, omdat tijdens de ervaringen wordt beseft dat de mens niet af is. Het is een ongemakkelijk gevoel. Tegelijkertijd is dát wat mensen met elkaar verbindt: iedereen is ten diepste existentieel kwetsbaar.

Die ‘opening’ in het concrete dagelijkse – die kwetsbaarheid – is een voorwaarde voor de gevoeligheid voor het lijden van de ander. Dat je laat raken in het appèl dat uitgaat van de passiviteit van de ander. Daar zit de kern van de betekenis van kwetsbaarheid. Dat is niet morgen of overmorgen, dat is nu. Je kunt niet onder die verantwoordelijkheid uit te komen. Niet alleen omdat je dan de ander in de steek laat, maar ook omdat je jezelf dan in de steek laat. De ander is namelijk je pneuma, je bezieling.
Het is allemaal vreemd en paradoxaal. Je wilt helemaal niet uit je comfortzone gestoten worden. Je voelt het ook in je lijf. Onrust, weerstand, woede… ‘Waarom laat hij/zij mij niet met rust’ en ‘Ik heb er nu geen zin in.’

Maar het ingaan op de hulpvraag geeft nu juist zin. Noem het levenskracht. Noem het de kracht van kwetsbaarheid. De mens kan het meest in zijn bestaan gekend worden wanneer het lijden wordt beantwoord en gedeeld. Noem het de paradox van kwetsbaarheid en kracht. Overigens, genieten kan ook alleen maar bij de gratie van kwetsbaarheid. Ergens, diep vanbinnen, weet je dat het in een split second zomaar voorbij kan zijn.

Vanuit de joodse en christelijke traditie is de aanspreker God zelf, de Ander, die mijn antwoord verwacht. Het meest schrijnend zichtbaar in het lichaam dat honger en dorst heeft, het angstige gelaat van een vreemdeling, het lijf van een ernstig zieke, spreekt de Ander je aan (zie Bijbelverhaal Mattheus hoofdstuk 25 vers 31 e.v.).
Wat doe je? De ander, de vreemde, toelaten betekent dat je de Ander toelaat. In je hoofd kan het gaan tollen. Het zoeken en vinden van God, de Ander, is de weg van kwetsbaarheid gaan en het appèl van de ander beantwoorden zover het in je vermogen ligt.

English

Ecce Homo
3D holographic video installation, 2015, 2’41”

Vulnerability

It has turned out that vulnerability is the word that connects my pastoral work with my work as a visual artist. The penny suddenly dropped when I was standing in the exhibition space of New Dakota in Amsterdam – where all my artworks were being exhibited. Unconsciously, my starting point is always the experience of vulnerability, which is necessarily physical and non-conceptual,  prereflective. Then the images appear, three-dimensional and moving by themselves.

Vulnerability is about a ‘gap’ in concrete everyday life. ‘Gab’ because during experiences one realizes that man is not finished. It is an uneasy feeling. And we do all we can to prevent it. At the same time, precisely that is what connects people with each other: everyone is very deeply existentially vulnerable.

This gap in concrete daily life – this vulnerability – is a precondition for sensitivity to another’s suffering. This sensitivity is affected by the passivity of the other. Therein lies the meaning of vulnerability. There lies the meaning of vulnerability. Not tomorrow or the day after, but now. You can’t get away from the responsibility. Not only because you then leave the other person in the lurch, but also because you then let yourself down. The other person is actually your spirit, your inspiration.
It is all strange and paradoxical. You really don’t want to be forced out of your comfort zone. You can also feel it in your body. Agitation, resistance, rage… ‘Why can’t he/she let me alone?’ and ‘I can’t be dealing with this now’.
But responding to the request for help does give meaning. Call it the life force. Call it the power of vulnerability. A human being’s existence is truly recognized when suffering is both answered and shared. Call it the paradox of vulnerability and power. Moreover, enjoyment is only possible because of vulnerability. Somewhere, deep inside, you know that it could be over in a split second.

In the Jewish and Christian tradition God himself is the one who asks, the Other, who is waiting for my answer. In the most distressingly visible body of someone who is seriously ill, the Other speaks to you (see St Matthew’s Gospel, chapter 25, verse 31 onwards).

What do you do? Letting the other, the stranger, in means letting the Other in. Your head starts spinning. Searching and finding God, the Other, is walking the road of vulnerability and helping the other as much as you can.

Josephine’s Well – Inspiratiebron | Source of Inspiration

By | Background | No Comments

For English, scroll down

3D stereoscopische installatie, 2011, 3’37”

Inspiratiebron

Van het lichaam kun je zeggen ‘het is van mij’ en ‘ik heb een lichaam.’ Belangrijker is om te zeggen ‘hiermee druk ik mijzelf uit’, ‘hiermee ben ik met anderen verbonden’ of met andere woorden ‘ik ben mijn lichaam.’

In mijn werk onderzoek ik het paradoxale lichaam dat zich uit in kwetsbaarheid en kracht ten opzichte van zichzelf, anderen en de Ander.  Ik ben vooral gefascineerd door het (naakte) corpus, hoe het zich manifesteert – ruimte – en beweegt – tijd. Het is een onderzoek om het corpus ‘tastbaar’ te maken in mijn kunst. Waar wordt illusie realisme en vice versa. Via de zintuigen ben je verbonden met de wereld rondom je.  Het is dus niet verwonderlijk dat ik mij in mijn onderzoek thuis voel bij de fenomenologie.

De inspiratie voor mijn kunst haal ik uit het leven zelf, uit ervaringen in mijn pastorale werk (met name gesprekken over rouw en verlies), uit het nieuws en uit mijn persoonlijke leven. Verder speelt het onderzoek naar de technische mogelijkheden van ruimtelijke vormgeving van het corpus een belangrijke rol.  Ik ga vaak naar moderne dansvoorstellingen kijken. Het is fascinerend om te zien hoe de dansers met hun lichaam de ruimte van zichzelf en anderen indringend verkennen. Op de achtergrond spelen ook altijd mee: muziek, beeldhouwkunst, maar ook Bijbelverhalen. De kunst en de Bijbelverhalen nemen het universele op in het persoonlijke. In het persoonlijke doorvoel je het universele. In die confronterende en ontregelende verbeeldingskracht willen ze je meenemen. Het is een zinspelen op een diep verstaan: van niet weten, maar toch bevroeden. Het heeft te maken met jouw staan en gaan in tijdelijkheid en vergankelijkheid. Kunst, en in zekere zin ook religie, duiden niet – in de zin van met je verstand iets kunnen begrijpen.

Kunst maken is voor mij ook het naar buiten brengen van mijn diepste verlangen en de beelden die zich aan mij tonen. Veelal komen ze in (dag)dromen tot mij. Als de beelden zich blijven aandringen en ik de urgentie voel, probeer ik ze te realiseren. Ook al moet er systematisch gewerkt worden, de intuïtie heeft altijd het laatste woord. De pijn of het geluk is voelbaar. En als dat voor mij geldt, geldt dat wellicht ook voor de bezoeker.

In het kunstwerk komt voor mij ook alles bij elkaar. Splitsing van positieve en negatieve contrasterende ervaringen zie ik niet in mijn werk terug, althans ik ben er niet op uit. Het is er allemaal vaak in zijn gelijktijdigheid. Het intens beleven van schoonheid, geluk, liefde, geboorte, vrede mengt zich met de vergankelijkheid daarvan – lelijkheid, ongeluk, liefdeloosheid, dood en geweld. Het één roept het andere op.

Het meest gelukkig ben ik wanneer mijn werk iets bij een ander weet te bewerkstelligen. Eigenlijk is het publiek voor mij de motivatie om te exposeren. Het éénmaal vertonen van een nieuw kunstwerk is mij genoeg.

Ik vermoed dat wanneer ik zou vertellen wat de aanleiding is geweest om Josephine’s Well te maken, het verlangende karakter teniet zou worden gedaan. Het gaat mij ook niet om mijn persoonlijke verbeelding van die aanleiding, maar om wat het kunstwerk ons uiteindelijk allemaal te zeggen heeft.

Dus in dit geval zwijg ik. Voor mij is Josephine’s Well  te groots.

English

Josephine’s Well
3D stereoscopic installation, 2011, 3’37”

Source of Inspiration

You can say of the body, ‘It is mine’ and ‘I have a body.’ It is more important to say, ‘I express myself with the body,’ ‘I am connected to other people with my body.’ In other words, ‘I am my body.’

In my work I investigate the paradoxical body that expresses itself both in vulnerability and strength with respect to itself, the others, and the Other. I am always fascinated by the naked corpus, how it manifests itself – space – and moves — time. It is an investigation to make the corpus ‘tangible’ in my art, where illusion becomes realism, and vice versa. The senses connect you with the world around you. It will not come as a surprise that in this investigation I feel at home in phenomenology.

I get inspiration for my art from life itself, from experiences in my pastoral work, from the news, and from my personal life. In addition, research into the technological possibilities of design is vital. And the background music, modern dance, sculpture, architecture and also Bible stories all play an important background role. Art incorporates the universal in the personal. In what is personal you have the universal. Art wants to carry you away with its confrontational and disconcerting imaginative power. That work of art feels perplexing, different. It is an allusion to a deep understanding, not knowing but still comprehending. It’s about your position and movement in the temporary and transient. Art, and to a certain extent religion too, cannot be explained– in the sense that you can understand them entirely.

For me making art is merely the way to externalize my deepest desires and the images that present themselves to me. Often they come to me in dreams and daydreams. When the images continue to impress themselves on me and I feel the urgency, I try to realize them. And although working systematically is important, intuition always has the last word. The pain or the happiness is tangible. And if that is true for me, it is also true for the visitor.

In producing a work of art, everything comes together for me. Divisions between contrasting positive and negative experiences are not something I recognize in my work, at least they’re not what I’m aiming for. Often, it’s all there simultaneously. The intense experience of beauty, happiness, love, birth, and peace mingles with the transience of it all – ugliness, unhappiness, lovelessness, death, and violence.  One summons up the other.
What makes me most happy is when my work has an effect on someone else. The public is actually the motivation for me to exhibit. It is enough for me to show a new work of art only once.

I suspect that if I were to reveal what triggered the making of Josephine’s Well, its universal, yearning character would be severely undermined. For me it’s not about my personal interpretation of that trigger either, but what the work of art ultimately has to say to all of us.

So in this instance I’m going to keep quiet. For me Josephine’s Well is too significant.

Mary! – Het naakte lichaam | The Naked Body

By | Background | No Comments

For English scroll down

Mary!
Video installation, 2009, 5’15”
Special edition 2019, 5’15”

Het naakte lichaam

Na jaren zag ik haar weer. Ze kwam naar Mary! kijken waar zij destijds model voor stond. Ze had haar vriend meegenomen en haar dochter van 5 jaar van wie ze toentertijd zwanger was.
Ik denk dat de dochter de vraag eerst aan haar moeder had gesteld voordat ze naar mij toe kwam en vroeg: ‘Waarom is mijn moeder bloot in de film?’ Gewoon een vraag uit pure nieuwsgierigheid, zoals alleen kinderen dat maar kunnen doen. Ik stamelde iets over ‘wilde laten zien dat het spannend is als je een kindje in je lichaam hebt’ en ‘zonder kleren is dat beter te zien dan met kleren aan’. De vraag overviel mij. Er was ook een perspectiefwisseling van object naar subject zoals het kind naar de film keek. Het is haar moeder, niet zomaar een naakte vrouw. Vandaar ook dat ze ‘bloot’ zei in plaats van ‘naakt’? Niet bewust natuurlijk.
Ik had toch niet echt het gevoel voldoende antwoord op haar vraag te hebben gegeven, maar zij keek mij aan alsof ze het begreep. Ze ging weer naar haar moeder, die ergens verderop in de kerk stond, op afstand haar in de gaten houdend.

Nu kijkt een kind anders dan een volwassene, een man weer anders dan een vrouw, en dan spelen de seksuele geaardheid, opvoeding en culturele achtergrond ook nog eens een grote rol.

Op één plek was een homoseksuele man teleurgesteld omdat er geen mannelijk naakt te zien was. Ik heb hem vriendelijk verteld dat hij maar eens goed moest gaan kijken naar Travelling of the Heart en Free Among the Dead.
Ook liepen er daags daarna dames in mantelpakjes tierend rond die het niet kuis vonden dat in de kerk naakt te zien was. Ze hadden net Josephine’s Well gezien. De enige remedie was om ze een rondleiding langs alle werken te geven. Na een dik uur stonden ze aan de uitgang en zeiden ze in koor: ‘De naakte mens is toch wel heel mooi’ en: ‘Daarin zijn we allemaal gelijk.’ Tja…

Natuurlijk ben ik niet altijd op de exposities aanwezig. Ik kon ook niet voorkomen dat enkele vrouwen uit Spanje en Italië bij de receptie een klacht indienden. Dat was trouwens weer in een andere kerk. Maria – Moeder Gods – kun je niet naakt in de kerk vertonen! Ze waren geschokt. Komt dat mede omdat het lichaam in de kerk is verworden tot een zondig en lastig ‘ding’? Maar moet er nu uitleg bij de werken komen waarom dat is gedaan? En zou dat de blik en het waardeoordeel van de bezoeker echt wijzigen?

Overigens: ik ben op jonge vrouwen en mannen met een Zuid-Europees uiterlijk afgestapt die Mary! uitvoerig en intens hadden bekeken. Ze vonden het adembenemend ‘mooi’, maar toch ook ‘pijnlijk’. Moet er een generatie overheen gaan om mensen uit hun oordelen te halen?  Daar ben ik toch niet zo zeker van. Tijdens een lezing stond een vrouwelijke luisteraar al direct klaar met haar oordeel: ‘Daar heb je weer zo’n man die zo nodig blote vrouwen moet afbeelden’ (ze zei nog net niet: ‘ter eer en glorie van zijn eigen genot’). Ik zag het – in mijn naïviteit wellicht – niet aankomen. Heeft haar reactie ook met de – op zich belangrijke  – MeToo-beweging te maken? Hoe dan ook het bracht mij ook van mijn stuk. Ik voelde mij in mijn kunstenaarschap aangetast. Ze kookte van woeden moest eerst stoom afblazen voordat ze open kon staan voor de achtergronden van dit werk. De uitleg hielp gelukkig.

Vooral vrouwen reageren, maar die durven misschien ook meer hun emoties te tonen. Ze kunnen ook een brok in hun keel krijgen, tranen in hun ooghoek, al zijn er gelukkig ook mannen bij wie dat teweeg wordt gebracht. Mannen zijn over het algemeen iets zuiniger met woorden. Eentje zei: ‘Wat je nu doet, is toch wel revolutionair!’ Hij bedoelde dat het naakt in de kerk werd getoond. Ik vroeg hem toch maar of hij het ook mooi vond: ‘Prachtig!’
Mannen laten het gesprek het liefst op gang komen via een vraag over de techniek (‘Hoe heb je het gemaakt?’). Mij maakt het niet uit.

Tegen deze achtergronden was de expositie in een galerie in Buenos Aires in Argentinië een verademing. Als kunstenaar heb ik nog nooit zo’n open, direct emotionele interactie met het publiek gehad. Is het naakte lijf – privé en publiekelijk – daar veel meer vertrouwd? Kijken Argentijnse vrouwen niet zo snel (meer) door de ogen van een man naar zichzelf en/of vrouwelijk naakt? Zijn ze de emancipatie voorbij? Zij vonden het bijna vanzelfsprekend dat je met het naakte lichaam tegelijkertijd zowel kracht als kwetsbaarheid kunt uitdrukken. Bovendien vonden ze het niet raar dat ik ook predikant ben (moet je in Nederland mee aankomen…).

Al met al: het naakte lichaam laat je niet onberoerd.

English

Mary!
Video installation, 2009, 5’15”
Special edition 2019, 5’15”

The naked body 

It was a few years since I’d seen her. She came to look at Mary! the work for which she had been the model. She had brought along both her boyfriend and her five-year-old daughter, with whom she was pregnant when we worked together. I think that the daughter had put the question to her mother first before she came to me and asked: ‘Why hasn’t my mother got any clothes on in the film?’ A question posed out of pure curiosity, in the way only children can. I mumbled something about ‘wanting to show how exciting it is when you have a child inside your body’ and ‘you can see that a lot better without clothes than with clothes on’. I was really surprised by the question. There was also a change in perspective from object to subject in the way the child looked at the film. It is her mother, not just any naked woman. That’s why she said ‘my mother (hasn’t) got any clothes on’ rather than ‘my mother is naked’. That wasn’t something she did consciously. I didn’t really feel I’d given an adequate answer to her question, but she looked at me as if she understood. She went back to her mother, who was standing further up in the church, keeping her eye on her child from a distance.

At any event a child looks at things differently to an adult, a man differently to a woman, and sexual orientation, upbringing and cultural background also play a big role.

In one place a gay man said he was disappointed that there were no naked men. I advised him to take a good look at Travelling of the Heart and Free among the Dead. A few days later some ladies, who were smartly attired in two-piece skirt suits, got quite upset because they found it not proper to show naked figures in the church. They had just been looking at Josephine’s Well. The only solution was to give them a tour of all the artworks. A full hour later they stood at the exit and said in chorus: ‘The naked human body is actually very beautiful’ and: ‘After all we all look the same.’ Well, well, well…

Of course, I am not always present at exhibitions. I also could not prevent several Spanish and Italian women from submitting a complaint to reception, although this was in another church. You cannot show Mary, the Mother of God, naked in the church! They were shocked. Is that because the holy body has degenerated into a sinful and awkward ‘thing’ in the church? But should there be a sign next to the works explaining why this has been done? And would that really change the way visitors look at the exhibits and their value judgements?

I also approached some young men and women of southern European appearance who had just been looking at Mary! intensely. They found it breathtakingly ‘beautiful,’ but also ‘painful.’ Does it take a whole generation before people stop making prejudgments? I’m not too sure about that. During a lecture one female listener was ready straight away with her judgement: ‘There’s one of those men again who finds it necessary to make pictures of nude women’ (she didn’t actually say ‘for his personal pleasure,’ but that was what she meant). In my naivety, I didn’t see it coming. Was her reaction connected to the ‘Me Too’ movement? In and of itself that was an important movement. However that may have been, I was quite shaken by it. I felt my status as a professional artist was being called into question. She’d worked herself into a rage and had to let off steam before she could be open to the background behind this work. Fortunately, the explanation helped.

Usually it’s women from whom I get more of a reaction, but perhaps that’s because they show their emotions more. They get a lump in their throat or tears in their eyes, although happily there are also men who react the same way. Men are in general more sparing with their words. One man said: ‘What you’re now doing is actually quite revolutionary!’ What he was talking about was naked figures being shown in the church, of all places. I asked him whether he found this beautiful and his reply was: ‘Astounding!’ Men prefer to start the conversation with a question about the technology (‘How exactly did you make this?’). For me how it gets started isn’t important.

Against this background the exhibition in a gallery in Buenos Aires in Argentina was a breath of fresh air. As an artist I’ve never experienced such open and direct emotional interaction with the public. Are they much more familiar with the naked body there – in private and in public? Are Argentinian women not so quick to look at themselves and female nudity through the eyes of a man? Have they reached a stage beyond emancipation? They found it almost a matter of fact that the naked body can express power as well as vulnerability. In addition, they didn’t find it peculiar that I’m also a pastor (try explaining that in the Netherlands…).

All in all, the naked body does not leave you unmoved.

Josephine’s Well – Hoe en Waarom | How and Why?

By | Background | No Comments

For English, scroll down     

3D stereoscopische installatie, 2011, 3’37”

Hoe en waarom
Drie keer

Tijdens de opname wist ik al hoe Josephine’s Well gepresenteerd moest worden. Er speelden een paar dingen mee. Allereerst de 3D-techniek zelf. Ik wilde het beeld op de grond projecteren om de suggestie van het opstijgen van de mensfiguren uit de bron aan te zetten. Want hoe groter de kijkafstand tot het projectiedoek is, des te meer ruimtelijkheid – lees: diepte – je als kijker ervaart. Een specifiek technische eigenschap van stereoscopisch 3D. In de studio bouwde ik met de firma BeamSystems een setting met een verhoging. Na elke take kon ik zien wat het qua dieptewerking deed. Die was voor de verschillende mensfiguren steeds anders. Ter plekke konden we de opnamen nog niet als een geheel zien.

Verder waren de intimiteit en de concentratie voor mij belangrijk. Tijdens de tentoonstelling zetten we een black box van 3x3x3 meter neer, waar maximaal vier bezoekers tegelijk in konden gaan staan. De plaatsing in de kerk riep bij een kunsthistoricus de gedachte van een biechtgestoelte op. Voor mij als protestant kwam dat in eerste instantie vreemd over, maar ik snapte wel dat het ruimtelijke iets met je doet. Er is namelijk een beweging van verstilling gaande. Eerst kom je de kerk binnen, de drempel overgaand van de drukte van de stad naar de rust van de omsloten muren. Dan loop je door de ruimte, ga je via een paar treden omhoog en via een plateau de black box binnen. Elke oriëntatie valt dan bijna weg. Je bent in een totaal andere ruimte. Je moetals houvast wel naar beneden kijken, waar het licht en de beweging van drie jonge mensfiguren in de diepte te zien zijn. Ze komen niet verder omhoog dan de rand van het plateau waar je op staat. De laatste in de cyclus is de vrouw met lange haren, die uiteindelijk de onzichtbare grens doorbreekt. Ze stijgt op tot bijna ooghoogte – waarna ze weer in de diepte verdwijnt. Na een tweede poging verdwijnt ze definitief in het zwart.

De 3D-techniek en de besloten donkere omgeving helpen om de derde ruimtelijkheid te betreden: die van jezelf. Noem het een lichamelijke oefening waarbij de geest je iets kan laten zien. Het is een soort verwijlen heel diep bij jezelf. Sommige mensen die uit de black box komen, zijn van slag. De ruimtelijke presentatie is dus een wezenlijk onderdeel van het kunstwerk. Ik vraag eigenlijk van de mensen om drie keer ergens naar binnen te gaan. De kerk/museum/galerie in, dan de black box in en daarna hun eigen binnenste in. Het is een behoorlijke weg die ze moeten gaan. De weg van innerlijkheid kan ook nog eens tegenstrijdige gevoelens en gedachten oproepen.

Josephine’s Well
3D stereoscopic installation, 2011, 3’37”

How and why
Three times

During the shoot I already knew how Josephine’s Well should be presented. Several things played a role. First the 3D technology itself. I wanted to project the image onto the ground to suggest human figures rising from the well. Because the greater the distance between the viewer and the projection screen, the more space – in this case depth – the viewer experiences. This is a specific technological feature of stereoscopic 3D. In the studio, with the assistance of the firm BeamSystems, I built a set with a raised platform. After each take I could see the depth effect. This was different for each of the human figures. There, on the spot, we were unable to view the recordings as a whole.

In addition intimacy and concentration were important for me. During the exhibition we erected a three-meter square black cube which could accommodate a maximum of four visitors at once. Its position in the church reminded one art historian of a confession box. For me as a protestant this seemed a little odd at first, but I did understand the spatial effect. There is actually a movement towards stillness. First you enter the church, crossing the threshold between the bustle of the city and the peace within those enclosing walls. Then you walk through the space, you take a couple of steps up and you enter the black cube via a podium. You are almost totally disorientated. In a totally different space. To try and get your bearings you have to look down, where in the depths you see the light and the movement of the three young human figures. They come no higher than the edge of the podium on which you are standing. Last in the cycle is the woman with long hair, who finally breaks through the invisible barrier. She rises, almost to eye-level, and then disappears again into the depths. After a second attempt she disappears into the darkness for good.

The 3D-technology and the closed and dark surroundings assist us in entering the third space: the space that is yourself. You could call it a physical exercise through which the spirit shows you something. It is a sort of sojourn deep in yourself. Some people are upset when they emerge from the dark box. The spatial presentation is actually a real part of the artwork. In fact, I ask people to go inside three times: to go inside the church, museum or gallery, to go inside the dark box, and to enter their inner self. The way they must follow is not easy. The path of spirituality can also summon up conflicting thoughts and feelings.