For English, scroll down     

3D holografische video-installatie, 2015, 2’41”

Het scherm is buitengewoon – en Arent Weevers’ werk Ecce Homo is dat ook. Het toont een naakte jongen, die met uitgestrekte armen ondersteboven gewichtloos in een atmosfeer beweegt, maar eigenlijk navigeert hij door een kleine kubusvormige kist. In werkelijkheid is de ruimte leeg. Toch veroorzaakt de typische 3D-technologie die Weevers gebruikt, het idee dat er een schijnbaar levende sculptuur is, die echter in het volgende moment een illusie blijkt te zijn. Het is slechts een projectie van de menselijke geest.

De jongen bestaat uit licht, en licht maakt de gestalte. Hij is naakt en vanwege zijn leeftijd vrij van de herinneringen, meningen en identiteit die een volwassene ​​als een harnas draagt. Deze vrijheid maakt hem sterk, in weerwil van zijn kwetsbaarheid. En in tegenstelling tot de ‘Ecce Homo’ van het evangelie van Johannes is hij ongedeerd. Geen doornenkroon kwelt hem, geen purperen kleed dat herinnert aan een misdrijf, en geen enkele natie veroordeelt hem.

Zijn leven in de kist is ongedwongen en rustig, terwijl de buitenwereld van de kijker zich op een hoge snelheid blijft bewegen. Leed en ontheiliging als een metafoor van het aardse bestaan ​​gaan binnenkort beginnen. Of heeft hij deze reis al ondergaan?

Dr. Annette Doms | kunsthistoricus | pleitbezorger van digitale media, docent Urstein Institut Salzburg, co-oprichter & artistiek directeur van UNPAINTED, CEO van ICAA, oprichter van ARTWARD

English

Ecce Homo
3D holografic video-installation, 2015, 2’41”

The screen is out of the ordinary – and Arent Weevers’ work “Ecce Homo” is out of the ordinary. It shows a naked boy, who moves headlong with outstretched arms, weightless in the sphere, although actually he is navigating through a cubic box. In reality the space is empty. Nevertheless, the typical 3-D technology used by Weevers causes the perception of a seemingly living sculpture – that proves, however, to be an illusion the next moment. It is merely a projection of the human mind. The boy consists of light, and light makes the form. He is naked and due to his age free of the memories, opinions and identity that an adult wears like a suit of armour. This freedom makes him strong in spite of his vulnerability and, in contrast with the “Ecce Homo” of the Gospel of John, he is unharmed. No crown of thorns torments him, no purple robe recalls violation and no nation judges him. His life in the box is free and easy, while the outside world of the viewer continues to move at a high-speed pace. Suffering and desecration as a metaphor of earthly existence are about to take place soon. Or did he already undergo this journey?

Dr. Annette Doms |Art Historian |Digital Media Evangelist, Lecturer Urstein Institut Salzburg, Co-founder & Artistic Director of UNPAINTED, CEO of ICAA, Founder of ARTWARD